در مصاف روزگاران!!!

 لیلی از مجنون بشُستی دست ، شـد لیلای پول !

 لیلی و مجنون ، نظامی ، هر سه تن شیدای پول ، 

 دوش دیدم شیخ مــــــــــا می گفت ، با بانگ بلند ،

 عاشــــقی ، مــردانگی ، پاکیست ، بر مبنای پول ،

 چـــــــــون خریدم بوسه ای دلچسب در بازار عیش ،

 نیک دانستم چــــــــــه کالاییست ، این کالای پول !

 روزگارم یکسره در اشک و حســـــــــرت شد تباه !

 وه چه خــوش باشد که بینم خنده بر سیمای پول ،

 وقت آن باشد کــــــه شویم دست از دریای عشق ،

 غوطه ور گــــــــردم چــــــو ماهی در دل دریای پول ،

 در جوانی پاک بودن چونکه ســـــــر تا پا خطاست  !

 وقت تنگ آمد ، به پیری بایَدَم ، ســــــــــودای پول !

 در طـــــــریق عشقبازی امن و آســــــــــایش مجو ،

 جـــــــــــــــان ناقابل فـــــــــدای قامت رعنای پول !

 حافظا خوش باش تا آن دم که خفتی زیر خـــــاک !

 چون ندیدی اینچنین در عهـــــــد خود  غوغای پول !

 از دفتر شعر شیح ما

  نقل از کشکول آبدوغ خیار

http://almasipage.persianblog.ir

/ 0 نظر / 12 بازدید