آیا می دانستید که :

آیامیدانستید که: مهاجرین انگلیسی در استرالیا با حیوان عجیبی روبرو شدند که بسیار بالا و دور می پریده. هنگامیکه از بومیان در مورد این حیوان با حرکات بدن پرسیده اند آنها در جواب گفته اند:
Kan Ghu Ru
که در زبان انگلیسی به Kangaroo تبدیل شده است.
در حقیقت منظور بومیان این بوده که "ما منظور شما را نمی فهمیم".

آیا میدانستید که: در زمان جنگهای باستانی هنگامی که سپاهیان بدون تلفات از جنگ بر میگشته اند پلاکاردی حمل میکردند که روی آن نوشته بود:
(
تعداد تلفات 0)
( 0 Killed )
ریشه OK از این اصطلاح است.

آیا میدانستید که: ماهیچه های قلب انسان قادرند خون را به ارتفاع 10 متر به هوا پرتاب کنند؟

آیا می‌دانستید که: 111،111،111 × 111،111،111 = 12،345،678،987،654،321

آیا میدانستید که: قویترین ماهیچه بدن، ماهیچه زبان است؟

آیا میدانستید که: طبق آمار افراد از عنکبوت بیش از مرگ می ترسند؟

آیا میدانستید کهخرسهای قطبی چپ دست هستند؟

آیا میدانستید که: سوسمارها نمیتوانند زبانشان را بیرون بیاورند؟

آیا میدانستید که: مراکز چشایی  پروانه روی پاهایش قرار دارد؟


آیا میدانستید که: سوسکها تا 9 روز پس از، از دست دادن سرشان قادر به زنده ماندن هستند و تنها به این دلیل می میرند که نمیتوانند چیزی بخورند؟

آیا میدانستید که: صدای اردک اکو ندارد وهیچکس هم دلیل آنرا نمیداند؟
 

آیا میدانستید که: امکان ندارد بتوانید با چشم باز عطسه کنید؟

آیا میدانستید که: ستاره های دریایی مغز ندارند؟

آیا میدانستید که: ادیسون از تاریکی می ترسیده است ؟

آیا می‌دانستید که: ریشه کلمه "Cemetry" (قبرستان) در حقیقت کلمه یونانی "Koimetirio" به معنی "خوابگاه" است؟

آیا میدانستید که: امکان ندارد بتوانید آرنج خود را لیس بزنید؟
 

آیا میدانستید که: پشه ها دندان دارند؟

/ 0 نظر / 29 بازدید