ایرانی ، ایرانی باش

لازم نیست به چشم های نیمه کورت فشار بیاوری!

همین قدر دیدن برایت کافیست که ببینی آنچه همه دیدند و تو ندیدی.

یادت هست چه روزها، برای ایرانت، کورش کبیرت و... رگ گردن متورم میکردی و صدایت را بلند؟ ولی حالا چه شده؟ باور کن کشور همان کشور کورش هست و مردمان همان مردمان!خاک همان خاک است و هوا،همان هوا(البته اگر وجود تو مسمومش نکند!)

میدانم به آن میمون حسادت میکنی که بهانه میگیری و میگویی: چرا میمون؟چرا موش نه؟چرا اسب و قاطر و شیر و پلنگ نه؟

تو که هنوز فیزیکت را پاس نکردی چه طور از سادگی و ابتدایی بودن موشک حرف میزنی که امکان فضا رفتن با چنین موشک ساده ای وجود ندارد؟؟(نترس! به کسی نمیگم که دیشب فضا رو نوشتی،فزا!)،(راستی معادله حرکت یکنواخت متحرک چه بود؟؟؟)

دنبال تفاوت عکس قبل از فضا و بعد از فضا آن موجود میگردی که چه؟ میخواهی بگویی این آن نیست؟یا چه؟

(خیالت راحت! آنسوی مرزها خیلی به دنبال این چیزها میگردند که اشتباهی را پیدا کنند ولی نتوانستند تو که عددی نیستی!)

آها!

فهمیدم.

اصلا میدانی چیست؟

 نکند همان ((فی قلوبهم مرض)) معروف تو هستی؟

کافیست سرت را بلند کنی و بنگری تا ببینی و بفهمی البته اگر دمل پشت گردنت به تو اجازه دهد!

-------------------------------------------------------------------------------------

از گفته های اجنبی ها نمیسوزم چرا که آن ها عاشق چشم و ابروی ایرانی ها نیستند.

سوختنم از خودی است.از خود خود خودمان!

/ 0 نظر / 9 بازدید