نام روزهای هفته در ایران باستان

 نام روزهای هفته در ایران باستان

 آیا میدانستید که در ایران باستان و در آئین پنج هزار ساله مهر(میترائیسم) روز یکشنبه مهرشید نام داشته که منظور از مهر میترا یا مهر خدای بزرگ آئین میترائیسم و معنی شید آفتاب و روشنایی میباشد یعنی
مهرشید روز مهر و آفتاب یا روشنایی بوده و امروزه در تقویم میلادی این روز sunday نام دارد که دقیقا به معنی روز آفتاب میباشد . و اینک بقیه روزهای هفته:

>>>کیوان شید = شنبه
>>>مهرشید = یکشنبه
>>>مه شید = دوشنبه
>>>بهرام شید =سه شنبه
>>>تیرشید = چهارشنبه
>>>هرمزشید = پنجشنبه
>>>ناهیدشید یا آدینه = جمعه
>>>
>>>اینک با بررسی ریشه های این واژگان به این برآیند ساده میرسیم:
>>>
>>>کیوان شید = شنبه
>>>Saturday = Satur + day
>>>Saturn = کیوان
>>>-----------------------------------------------------------------

>>>مهرشید = یکشنبه
>>>Sunday = Sun + day
>>>Sun = خور (خورشید) = مهر
>>>------------------------------------------------------------------
>>>مه شید = دوشنبه
>>>Monday = Mon + day
>>>Moon = ماه
>>>------------------------------------------------------------------
>>>بهرام شید = سه شنبه
>>>Tuesday = Tues + day
>>>Tues = god of war = Mars = بهرام
>>>------------------------------------------------------------------
>>>تیرشید = چهارشنبه
>>>Wednesday =Wednes + day
>>>Wednes = day of Mercury= Mercury = تیر
>>>------------------------------------------------------------------
>>>هرمزشید = پنجشنبه
>>>Thursday =Thurs + day
>>>Thurs = Thor= day of Jupiter= Jupiter = هرمز
>>>------------------------------------------------------------------
>>>ناهیدشید یا آدینه = جمعه
>>>Friday = Fri + day
>>>Fri = Frig= day of Venues= Venues = ناهید
>>>
>>>باور کنید به دور از تعصب میگویم تمامی دنیا وامدار نیاکان ما میباشد.--
/ 0 نظر / 12 بازدید